Счетоводни услуги

Подпомага нашите клиенти успешно да ръководят бизнеса си, като предлага:

 • текущо водене на счетоводство;
 • изготвяне на правилник за документооборота;
 • изготвяне и прилагане на подходяща счетоводна политика, съобразена с бизнеса;
 • изготвяне на Годишни финансови отчети, съобразени с НСФОМСП или МСФО;
 • изготвяне на междинни финансови отчети за целите на клиента;
 • изготвяне на Годишна данъчна декларация;
 • изготвяне на текущи и годишни отчети за НСИ;
 • изготвяне на месечни декларации по ЗДДС;
 • изготвяне на тримесечни справки за БНБ;
 • работа с данъчна администрация по периодични и пълни данъчни проверки;
 • консултации по избор на софтуер;
 • съхранение на база данни за предходни периоди'
Начало