Структура

Одиторски отдел

Нашето дружество е едно от първите одиторски дружества в региона на гр.Пловдив. Основната част от персонала работи за дружеството от стартирането на дейността. Последователно са привлечени млади и опитни специалисти, които имат задълбочени познания в сферата на одита, счетоводството, данъците и управлението. Работата с клиенти от различни сфери на икономиката изисква задълбочено познаване на дейността им, спецификата и проблемите, изискващи решение, което от своя страна гарантира придобиване на професионален опит.

Счетоводен отдел

В счетоводният ни отдел работят 5 млади специалисти, притежаващи необходимата образователна и професионална квалификация. С познаването и подходящото прилагане на счетоводното и данъчно законодателство подпомагат клиентите ни при осъществяване на бизнес целите им.

ТРЗ отдел

В отделът ни за обработка на информация за възнаграждения и осигуровки работят 2 специалисти, чийто ангажимент е не само точна обработка на информацията за персонала, но и осигуряване на конфиденциалност и коректност на съхранение на личните данни за персонала на клиентите ни.

Данъчен отдел

Нашите консултанти, които работят в отдела са професионалисти с богат опит, специализирани в предвиждането и решаването на данъчни проблеми във връзка с данъчното ни законодателство.

Начало