Одиторски услуги

Предлага и гарантира професионални одиторски услуги при спазване изискванията на Международните одиторски стандарти, които основно са:

  • одит на годишни финансови отчети и консолидационни пакети, изготвени в съответствие с НСФОМСП и МСФО, Закона за счетоводството и приетата счетоводна политика с изразяване на мнение;
  • ограничен преглед на финансови отчети и други услуги, за които има предвидени процедури в Международните одиторски стандарти.
Начало