За нас

МОТО: ЗДРАВИЯТ РАЗУМ Е ДРУГОТО ИМЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО!

„ОДИТОРСКА КАНТОРА УЗУНОВА” ЕООД е регистрирана през 2002 год. като дружество, продължаващо дейността на ЕТ”ОДИТОР Валентина Узунова” стартирала през 1992 год. с основен предмет на дейност одит на ГФО и счетоводни услуги. Едноличен собственик и управител на дружеството е Валентина Узунова – Регистриран одитор с диплома N 058/1992 год.

За дружеството работят 14 квалифицирани специалисти – счетоводители, помощник одитори и данъчни консултанти, притежаващи опит, знания и умения в съответната област. Разполагаме с опитни адвокати, които допълват спектъра на услугите, които предлагаме.

Дейността си подчиняваме на Етичния кодекс на професионалните счетоводители:

  • честност и обективност;
  • професионална компетентност;
  • конфиденциалност;
  • данъчна практика;
  • независимост.
Начало