Други услуги

Дружеството извършва следните допълнителни услуги:

  • разработване на калкулации за себестойност по изделия;
  • икономически обосновки и анализи за получаване на банкови кредити;
  • представляване на клиенти по предоставени пълномощни пред различни контрагенти;
  • съдействие при подбор и оценка на кадри.
Начало